മാത്യൂസിന്റെ ചിത്രകഥകള്‍ - മോഹാലസ്യം

"കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ ആ മധുരസ്മരണകള്‍ ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി അയാളെ കുളിരണിയിച്ചു... നാളെ അവള്‍ മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ ഭാര്യയൂവുന്നു!